Бизнес-инкубатор

Бизнес-инкубатор

 1. Бизнес-инкубатор
 2. Эксперты
 3. Претенденты
 4. Порядок прёма / Порядок конкурса
 5. Лимит оказываемых услуг
 6. Контакты
 7. Актуальная информация

Inkubatorā, ISMA studentiem ir iespēja attīstīt un realizēt savas biznesa idejas, saņemot Inkubatora dalībniekiem piešķirtās priekšrocības un atbalstu.

Atbalstīt un veicināt ISMA studentu ieinteresētību uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstīšanā.Mērķis
Sniegt ISMA studentiem zināšanas un pieredzi uzņēmējdarbības jomā, un nodrošināt labvēlīgu vidi biznesa ideju attīstībai.Misija

ISMA Biznesa inkubatora pretendentu uzņemšana un dalība notiek atbilstoši Nolikumam.
Pretendentus Inkubatorā uzņem Konkursa kārtībā

Sešu soļu shēma:

1Pretendentu konsultācijas ar zinātnisko vadītāju (mentors) vai ar Inkubatora vadītāju

2 Aizpildīt Pieteikumu un iesniegt Karjeras centrā

3 Pieteikuma vērtēšana

4 Biznesa idejas prezentācijas

5 Konkursa rezultātu paziņošana

6 Dalībā Biznesa inkubatorā

  ISMA Biznesa inkubatora dalībnieki:
 • Piedalās apmācību pasākumos: konferencēs, semināros, praktiskās darbnīcās utt.;
 • Saņem Konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai, uzņēmuma finanšu plānošanā, grāmatvedības, mārketinga, juridiskajos, lietvedības u.c. jautājumos;
 • Izveido biznesa plānu, nodibina uzņēmumu un uzsāk uzņēmējdarbību atbilstoši biznesa idejai.

Vārds, uzvārds Jautājumu joma ISMA Biznesa inkubatora status
Asoc.prof., Dr.oec.
Viktoriia Riashchenko
Stratēģiskā menedžmenta jautājumos un cilvēku resursu vadības jautājumos ISMA Biznesa inkubatora vadītājs, eksperts
Prof., Dr.sc.ing.
Rostislavs Kopitovs
Biznesa projektēšanas jautājumos ISMA Biznesa inkubatora ekspertu komisijas priekšsēdētājs, eksperts
Prof., Dr.oec. Marga Živitere Biznesa plāna izstrādes un novērtēšanas jautājumos Eksperts
Dr.oec. Jevgenija Dehtjare Mārketinga un tūrisma jautājumos Eksperts
Maksims Grinčuks Finansu menedžmenta un investīciju jautājumos Eksperts
Kristīne Hamruna Grāmatvedības jautājumos Eksperts
Žanna Kļeščevņikova Tiesību jautājumos Eksperts
Deniss Kļukins Darba tirgus pētījumu un mārketinga jautājumos Eksperts
Asoc.prof., Dr.paed. Irēna Kuliša Ēdināšanas organizācijas tehnoloģiskā procesa jautājumos Eksperts
Asoc.prof. Ivars Linde Biznesa projektu jautājumos Eksperts
Prof., Dr.oec. Olga Lukašina Nodokļu jautājumos Eksperts
Sniedze Joma Projektu izstrādes jautājumos Konsultants
Aija Zeltiņa Valsts valodas jautājumos Konsultants
Ludmila Lastovska-Zvirbule Lietvedības jautājumos Konsultants
Vera Groma Vispārējos jautājumos Konsultants

Pretendents ir ISMA students vai absolvents vai studentu komanda (turpmāk – students), kas pieteikušies dalībai Inkubatorā.

  Dalībai Inkubatorā var pieteikties:
 • ISMA studenti un ISMA absolventi, kuri absolvējuši ISMA pēdējā gada laikā;
 • Citu Latvijas augstskolu studenti, apvienojoties ar ISMA studentiem un/vai ISMA absolventiem komandā, kurā ir vismaz 51 % ISMA studentu un/vai ISMA absolventu īpatsvars.

Pretendenti veido komandas vai piesakās individuāli. Maksimālais dalībnieku skaits komandā ir 5 (pieci) cilvēki.

Pretendentus Inkubatorā uzņem Konkursa kārtībā: pretendenta konsultācijas ar zinātnisko vadītāju (mentoru) un/vai Inkubatora vadītāju par iestāšanos; Pieteikuma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana Karjeras centram; Pieteikuma vērtēšana komisijā; Biznesa idejas prezentācija; Konkursa rezultātu paziņošana.

Pretendenta „Sešu soļu” shēma:

1Pretendentu konsultācijas ar zinātnisko vadītāju (mentors) vai ar Inkubatora vadītāju

2 Aizpildīt Pieteikumu un iesniegt Karjeras centrā

3 Pieteikuma vērtēšana

4 Biznesa idejas prezentācijas

5 Konkursa rezultātu paziņošana

6 Dalībā Biznesa inkubatorā

Pretendentiem jāiesniedz datorrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapa, rekomendācija no zinātniskā/kursa darba vadītāja un visu pretendentu CV valsts valodā.
Dokumenti jāiesniedz Karjeras centra vadītājam: vera.groma@isma.lv

Pretendentu pieteikumu vērtēšanu veic Ekspertu komisija, kas sastāv vismaz no 5 personām.

Pieteikumu vērtēšana notiek divos posmos.
I. posmā Komisija veic vērtēšanu pēc administratīvajiem un kvalitatīvajiem kritērijiem, un pieņem lēmumu, kurus pretendentus aicināt uz otro posmu.

  Administratīvie kritēriji:
 • Aizpildīti visi pieprasītie pieteikuma informācijas lauki;
 • Rekomendācija no zinātniskā/kursa darba vadītāja;
 • Pretendentu atbilstība Biznesa inkubatora mērķauditorijai;
 • Biznesa plāna apjoms pieteikumā nepārsniedz 10 lappuses A4 formāta lapas.
 • Ja pieteikums neatbilst kaut vienam administratīvajam kritērijam, tad tas netiek vērtēts un pretendents tālāk Konkursā nepiedalās.

  Kvalitatīvie kritēriji. Pieteikumu atbilstība noteiktajiem kvalitātes kritērijiem tiek vērtēta ar punktiem:
 • Biznesa idejas īsā apraksta kvalitāte – max 5 punkti;
 • Biznesa idejas ilgtspēja – max 10 punkti;
 • Biznesa idejas konkurētspēja – max 5 punkti;
 • Biznesa idejas inovācija – max 5 punkti;
 • Biznesa idejas eksporta iespējas – max 5punkti;
 • Biznesa idejas raksturs: ražošana vai pakalpojumu sniegšana – max 5 punkti.

Pretendenti, kuri pirmajā posma ir ieguvuši vismaz 15 punktus, tiek aicināti uz Konkursa otro posmu.

II. posmā pretendentiem jāprezentē sava biznesa ideja Komisijai.
Pretendentam sava biznesa ideja jāprezentē 10 minūtēs.

Konkursa rezultātus Komisija paziņo 5 (piecu) darba dienu laikā no biznesa idejas prezentācijas dienas.

Nr. Sniegtie pakalpojumi Sniegto pakalpojumu limits
1 1 (viena) atvērta tipa biroja vieta Inkubatora biroja telpā un tas apsaimniekošana Inkubēšanas periods*
2 ISMA ēkas koplietošanas telpu izmantošana un to apsaimniekošana Inkubēšanas periods*
3 Konferenču telpas izmantošana Vienu reizi mēnesī
4 Sanāksmju un pārrunu telpas izmantošana Vienu reizi nedēļā
5 Juridiskās adreses izmantošana Inkubēšanas periods*
6 Interneta un faksa izmantošana Inkubēšanas periods*
7 Dalībnieku uzņēmumu mājas lapu hostings Inkubēšanas periods*
8 Biroja tehnikas (printera, skenera) izmantošana Printeris – 5 EUR apjomā
Skeneris - Inkubēšanas periods*
9 Apmācības pasākumi: konferences, semināri, praktiskās darbnīcas utt. Atbilstoši darba plānam
10 Mentorings Inkubēšanas periods*
11 Konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai, uzņēmuma finanšu plānošanā, grāmatvedības, mārketinga, juridiskajos, lietvedības u.c. jautājumos Vienu reizi mēnesī

*Inkubēšanas periods ir periods, uz kuru students tiek uzņemts dalībai Inkubatorā (2.5.apakšpunkts)

Имя, Фамилия Статус в Бизнес инкубаторе ISMA Э-почта Телефон
 Виктория Рященко Руководитель, эксперт viktoriia.riashchenko@isma.lv +371 67114520
+371 26008383
 Ростислав Копытов Председатель комиссии экспертов, эксперт rostislavs.kopitovs@isma.lv +371 67114520
+371 26435858
 Вера Грома Консультант по общим вопросам vera.groma@isma.lv +371 67100602
+371 29217596

Уважаемые студенты и выпускники ISMA!

Если у Вас есть бизнес-идея и Вы готовы пройти путь от бизнес-идеи до создания предприятия, то – мы приглашаем Вас в ISMA Бизнес-инкубатор (БИ), чтобы учиться, получать профессиональные консультации и организационную поддержку.

ISMA Бизнес-инкубатор приглашает подать заявку для участия в БИ на 2015/2016 уч.г. Процесс подачи заявки и конкурс претендентов проходит в соответствии с Положением.

Подать заявку можно до 30 ноября 2015 года.

Бланк заявки

next
prev