Rekvizīti

SIA “Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola”

Reģ. Nr. IZM Izglītības iestāžu reģistrā 3343800183
PVN reģ. Nr. 40003607453
Jur. adr.: Rīga, Lomonosova 1, korpuss 6, LV-1019

 

AS Luminor Bank SWIFT: Konta Nr.:
RIKOLV2X LV47RIKO0002013005824
AS SEB Banka SWIFT: Konta Nr.:
UNLALV2X LV14UNLA0050003263000
AS LPB Bank SWIFT: Konta Nr.:
LAPBLV2X LV08LAPB0000136051373

Maksājuma uzdevuma mērķī jānorāda STUDĒJOŠĀ VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MĀCĪBU GADS (par kuru tiek maksāts)

+371 67100545
gramatvediba@isma.lv

Studējošam saskaņā ar 31.07.2001 MK noteikumiem Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" ir iespēja saņemt atpakaļ daļu no izdevumiem par studiju maksu. Lūdzam saglabāt saņemtos samaksu apliecinošos dokumentus - kases čeku, kvīti, bankas maksājuma uzdevumu u.c. dokumentus.