1. līmenis

1. līmeņa studiju programmas

 1. Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
 2. Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
 3. Finanses un banku lietas
 4. Apdrošināšana
 5. Lietišķās informācijas tehnoloģijas

Irēna Germane


Programmas direktore:
Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane
irena.germane@isma.lv

Studiju ilgums: pilna laika studijas - 2 gadi; nepilna laika studijas – 2,5 gadi
Kvalifikācija: Namu pārvaldnieks (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis, 5. LKI/EKI līmenis)

Sagatavot kompetentus, sociāli atbildīgus, pašpilnveidei atvērtus namu pārvaldniekus, kuri, ievērojot nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku intereses, spēj nodrošināt nekustamā īpašuma pārvaldību, uzturēšanu un attīstīšanu atbilstoši valsts un starptautiskajos standartos noteiktajām prasībām un tirgus attīstības tendencēm.Studiju programmas mērķis

Studiju programmas uzdevumi:

 • Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, nodrošinot namu pārvaldnieka darbam nepieciešamo profesionālo un sociālo kompetenču attīstību saskaņā ar namu pārvaldnieka profesiju standartā noteiktajām prasībām un ievērojot profesijas nozīmi sociālajā kontekstā.
 • Nodrošināt mūsdienīgu, atklātu, uz studējošo interesēm un vērtībām vērstu studiju procesa organizēšanu; ievērojot savstarpējās tolerances, mijiedarbības un demokrātiskuma principus, motivēt studentus profesionālajai tālākizglītībai un pašpilnveidei.
 • Organizēt un attīstīt sadarbību ar citām izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs, kā arī ar profesionālajām organizācijām un darba devējiem studiju programmas kvalitātes pilnveidošanai.

Studiju programmas apraksts

Kopš 1990. gada Latvijā ir attīstījies moderns un dinamisks nekustamā īpašuma tirgus, kurš šodien piesaista gan vietējo, gan ārzemju investoru uzmanību. Šādos ekonomiskās un sociālās izaugsmes apstākļos Latvijā ir novērojams augošs pieprasījums pēc kvalificētiem namu pārvaldniekiem.

2004. gadā licenzētā ISMA 1. līmeņa studiju programma “Uzņēmējdarbība nekustamo īpašumu sfērā” nodrošina Latvijas darba tirgū pieprasītu speciālistu apmācību, kuri saskaņā ar “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu” ir tiesīgi veikt namu pārvaldnieku pienākumus.

Macību metodes un studiju gaita

Studiju programma ir izstrādāta sadarbībā ar nozares speciālistiem, lai maksimāli pietuvinātu studiju saturu nekustamā īpašuma tirgus aktualitātēm. Īpaša uzmanība tiek pievērsta darba devēju prasībām nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, komerciālajai izpratnei par nekustamā īpašuma attīstīšanu un tā vērtības celšanu, kā arī iedzīvotāju tiesībām dzīvot drošā un sakārtotā vidē. Studiju gaitā tiek apvienotas teorētiskās zināšanas un praktiskā pieeja. Studiju programmas absolventiem ir iespēja turpināt studijas ISMA Bakalaura studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”.

Studiju rezultāti:

 • Spēj demonstrēt vispusīgas un specializētas zināšanas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā.
 • Balstoties uz analītisku pieeju, spēj veikt praktiskus uzdevumus nekustamā īpašuma pārvaldīšanā.
 • Pārzina jomas problemātiku un spēj risināt ar to saistītos jautājumus.
 • Ir motivēts meklēt efektīvus risinājumus, ir atvērts pārrunām un diskusijām par nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un attīstīšanas stratēģijām.
 • Izprot un savu pilnvaru iespējās īsteno sociāli atbildīgu pieeju nekustamā īpašuma pārvaldīšanā.
 • Spēj nodrošināt ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu saistīto projektu koordināciju un kontroli, kā arī ir gatavs savu zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveidei.
 • Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā̄ ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu nepieciešamos uzdevumus namu pārvaldnieka profesijā.
 • Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas namu pārvaldīšanā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai.
 • Spēj izvirzīt un sasniegt mērķus nekustamā īpašuma pārvaldes un attīstīšanas jomā un izprot namu pārvaldītāja profesijas lomu plašākā̄ sociālā̄ kontekstā.

Karjeras iespējas

Profesionāla nekustamā īpašuma apsaimniekošana un pārvaldīšana ir kļuvusi par sarežģītu, atbildīgu un ļoti specifisku pakalpojumu, kas ietver sevī ļoti plašu un daudzpusīgu veicamo darbu klāstu un pārvaldīšanas kārtību. Privātpersonas, uzņēmumi, kā arī sabiedriskas struktūras var brīvi izvēlēties, kādā veidā rūpēties par savu nekustamo īpašumu un kam uzticēt to pārvaldi. Veiksmīga apsaimniekotāja rokās nekustamais īpašums kļūst par vērtīgu kapitālieguldījumu.

Iegūstot ISMA 1. līmeņa profesionālās augstāko izglītību un 4. profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu diplomu, Jūs varēsiet veidot savu karjeru kā namu pārvaldnieks:

 • Dibinot uzņēmumu, izvēlēties sev piemērotu stratēģiju un klientu grupu.
 • Sadarboties ar daudzdzīvokļu mājas īpašnieku biedrībām.
 • Strādāt Latvijas un starptautiskās komercsabiedrībās – dzīvojamo ēku, ofisu un rūpniecības, kā arī izklaides, rekreācijas u.c. būvju apsaimniekošanā.
 • Valsts budžeta un pašvaldību iestādēs, kā arī nevalstiskajās organizācijās, kuras darbojas dzīvojamo māju un publisko ēku apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un ar tām saistītās jomās.

Staņislavs Miščenko

Programmas direktors:
Staņislavs Miščenko
stanislavs.miscenko@isma.lv

Studiju ilgums: 2 gadi
Kvalifikācija: Ēdināšanas servisa organizators

RestaurantPrezentācija

Vienīgā Latvijā šāda līmeņa studiju programma Restorānu Biznesa jomā! Paredzēta esošajiem un topošajiem ēdināšanas uzņēmumu īpašniekiem - vadītājiem. Pasniedzēji ir praktiķi labākajos nozares uzņēmumos.

Sagatavot speciālistus, kas spētu uzsākt, attīstīt un efektīvi vadīt uzņēmējdarbību restorānu biznesa jomā.Studiju programmas mērķis

Pārskati par veikto pilnveidi

2016./2017.

  Tiek piedāvātas unikālas iespējas:
 • Apvienot darbu ar mācībām no jebkuras vietas pasaulē, jo šīs studiju programmas video apmācība e-vidē ļauj apgūt gan teoriju, gan praktiskās iemaņas, kā arī nolikt ieskaites un prasmju eksāmenus;
 • Iegūt starptautiski atzītus sertifikātus profesionālās pilnveides kursos restorāna biznesa jomā;
 • Ar "Karjeras centra" palīdzību atrast darbu vai arī atzīt esošo profesionālo pieredzi ēdināšanas uzņēmumā kā atbilstošu studiju prakses daļai;
 • Ikvienam gribētājam iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas ēdināšanas industrijā, dodoties uz ārzemēm, apmaksātā praksē uz uzņēmumiem vai arī apmaiņas studijās uz partneru augstskolām;
 • Studiju ietvaros izstrādāt biznesa plānu, lai varētu pilnveidot vadīto uzņēmumu vai arī, ar "Biznesa inkubatora" palīdzību, atvērt savu ēdināšanas uzņēmumu;
 • Turpināt augstākās izglītības apguvi, uzsākot bakalaura studijas "Restorānu un klubu uzņēmējdarbības vadība" uzreiz no 3. kursa.
  Ēdināšanas servisa organizators pēc programmas apguves:
 • Spēj vadīt ēdināšanas uzņēmumu, plānojot, organizējot un kontrolējot ražošanas un apkalpošanas procesus;
 • Prot izstrādāt un ieviest uz klientu orientētas apkalpošanas kultūras standartus, kā arī motivēt iesaistīto personālu izmantot pārdošanas veicināšanas paņēmienus;
 • Spēj, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, veikt uzskaiti, kontroli un darbības pārskatu sastādīšanu ēdināšanas uzņēmumā, kā arī šo rādītāju izvērtēšanu un nepieciešamo izmaiņu veikšanu uzņēmējdarbības procesos;
 • Prot sastādīt un pielietot ēdienu gatavošanas tehnoloģiskās kartes un izveidot ēdināšanas uzņēmuma paškontroles sistēmu (HACCP);
 • Spēj aprakstīt ēdināšanas uzņēmuma mērķus, darbības plānus un īstenot tos, izprotot normatīvo aktu prasības uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai restorāna biznesa jomā.
  Galvenās studiju jomas:
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija
 • Apkalpošanas standarti un noteikumi
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Uzskaite un kontrole ēdināšanas uzņēmumos
 • Ēdināšanas uzņēmumu plānošana
FINANCE

Finanses un banku darbība ieņem centrālo vietu finanšu tirgū. Bez finansēm un bankām nav iespējama tautsaimniecības attīstība kopumā. Finanšu un banku speciālisti nodrošina nepārtrauktu finanšu plūsmu, efektīvu brīvo finanšu līdzekļu apsaimniekošanu un nodrošina dažādu kredītu pieejamību.

Studiju ilgums: 2 gadi
Kvalifikācija: Finanšu speciālists

Programmas direktore: Profesore Dr.oec. Inese Spīča
inese.spica@gmail.com
+371 29110889

Studiju programma "Finanses un banku lietas" ir akreditēta līdz 2019. gada 13. jūnijam.

Sagatavot darba tirgū pieprasītus finanšu un banku speciālistus, kuri var strādāt kredītiestādēs, finanšu institūcijās, investīciju un pensiju fondos, kā arī citos ar finanšu pārvaldību saistītos uzņēmumos.Studiju programmas mērķis

Finanšu un banku speciālisti pēc programmas apguves varēs veikt dažādas finanšu un banku operācijas un ar tām saistīto dokumentu noformēšanu, finanšu tirgus un tā pakalpojumu analīzi, un arī konsultēt klientus par finanšu tirgus piedāvājumu.

Iespējamās darba vietas: Finanšu struktūrvienības, bankas un nebanku kredītiestādes

PĀRSKATI PAR VEIKTO PILNVEIDI

2016. / 2017.

INSURANCE

Apdrošināšana ir neatņemama tirgus ekonomikas sastāvdaļa. Mūsdienās pastāv daudz un dažādu risku un tos visus ir savlaicīgi jāparedz un jāmazina, veicot to apdrošināšanu.

Studiju ilgums: 2 gadi
Kvalifikācija: Apdrošināšanas speciālists

Programmas direktore: Profesore Dr.oec. Inese Spīča
inese.spica@gmail.com
+371 29110889

Studiju programma "Apdrošināšana" ir akreditēta līdz 2019.gada 13.jūnijam.

Sagatavot darba tirgū pieprasītus apdrošināšanas speciālistus, kuri var strādāt apdrošināšanas sabiedrībās, brokeru sabiedrībās, kā arī citos ar apdrošināšanu un risku pārvaldību saistītos uzņēmumos.Studiju programmas mērķis

Apdrošināšanas speciālists pēc programmas apguves varēs veikt dažādu risku apdrošināšanu un ar tiem saistīto dokumentu noformēšanu, apdrošināšanas produktu un tirgus analīzi, un arī konsultēt klientus par apdrošināšanas tirgus piedāvājumu.

Studiju programma nodrošina apdrošināšanas speciālista darbam nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi apdrošināšanas darba plānošanā, organizācijā, vadīšanā un kontrolē, lietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un komunikācijas paņēmienus saziņai ar klientiem, partneriem un sabiedrību kopumā.

Galvenie studiju priekšmeti: Apdrošināšana, Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Grāmatvedība, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā informātika, Lietišķā komunikācija, Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana, Kvalifikācijas prakse, Kvalifikācijas darbs

Iespējamās darba vietas: apdrošināšanas uzņēmumos, kredītiestādes, finanšu institūcijās.

PĀRSKATI PAR VEIKTO PILNVEIDI

2016. / 2017.

Igors Babičs

Programmas direktors:
Igors Babičs
igors.babics@isma.lv
+371 26015278


ITSagatavot 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa programmā “Lietišķās informācijas tehnoloģijas” konkurētspējīgus speciālistus ar plašām zināšanām datorsistēmu un datortīklutehnoloģiju teorijā un vispārīgajos ekonomikas priekšmetos, kā arī padziļināt zināšanas datorsistēmu un datortīklu projektēšanā, konfigurēšanā un administrēšanā, informācijas aizsardzības un drošības nodrošināšanā, attīstīt analītisko domāšanu un pilnveidot pētniecības darba iemaņas; sniegt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus datorsistēmu un datortīklu nozarē ar profesionālām prasmēm datorsistēmu undatortīklu administrēšanas, programmēšanas un Web tehnoloģiju jomā.Studiju programmas mērķis

Galvenie studiju priekšmeti: Algoritmēšana un programmēšāna, Datorgrafika, Datoru tīkli un telekomunikācijas, Datoru arhitektūra un operētājsistēmas, Datu bāzes tehnoloģijas, Elektrotehnika un elektronika, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā komunikācija, Matemātika, Programmatūras rīki, Uzņēmejdarbība, Vides drošības vadība

Studiju ilgums: 2 gadi.
Piešķiramā kvalifikācija: datorsistēmu un datortīklu administrators.

next
prev