1. līmenis

1. līmeņa studiju programmas

 1. Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
 2. Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
 3. Finanses un banku lietas
 4. Apdrošināšana
 5. Lietišķās informācijas tehnoloģijas
REAL ESTATE

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana ir komplicēta darbības joma, jo prasa kompetences būvniecības, inženierkomunikāciju, ekonomikas, finanšu un tirgzinību jomās. Nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar mājokli, uzņēmumus - ar komercdarbības platībām, valsts un pašvaldību iestādes - ar biroja telpām. Sekmīga nekustamā īpašuma pārvaldība nodrošina visu šajā procesā iesaistīto pušu labklājību.

Sagatavot darba tirgū pieprasītus nekustamā īpašuma pārvaldības speciālistus, kuri var strādāt nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, nekustamo īpašumu vērtēšanas un nekustamo īpašumu tirdzniecības uzņēmumos, kā arī citos ar nekustamo īpašumu pārvaldību saistītos uzņēmumos.Studiju programmas mērķis

Nekustamā īpašuma pārvaldības speciālisti pēc programmas apguves varēs veikt dažādas nekustamo īpašumu pārvaldības operācijas un ar tām saistīto dokumentu noformēšanu, nekustamā īpašuma tirgus un tā pakalpojumu analīzi, un arī konsultēt klientus par nekustamā īpašuma tirgus piedāvājumu.

Studiju ilgums: 2 gadi
Kvalifikācija: namu pārvaldnieks

Programmas direktore: Profesore Dr.oec.Inese Spīča
inese.spica@gmail.com
+371 29110889

Staņislavs Miščenko

Programmas direktors:
Staņislavs Miščenko
stanislavs.miscenko@isma.lv

Studiju ilgums: 2 gadi
Kvalifikācija: Ēdināšanas servisa organizators

REAL ESTATEPrezentācija

Vienīgā Latvijā šāda līmeņa studiju programma Restorānu Biznesa jomā! Paredzēta esošajiem un topošajiem ēdināšanas uzņēmumu īpašniekiem - vadītājiem. Pasniedzēji ir praktiķi labākajos nozares uzņēmumos.

Sagatavot speciālistus, kas spētu uzsākt, attīstīt un efektīvi vadīt uzņēmējdarbību restorānu biznesa jomā.Studiju programmas mērķis

Pārskati par veikto pilnveidi

2016./2017.

  Tiek piedāvātas unikālas iespējas:
 • Apvienot darbu ar mācībām no jebkuras vietas pasaulē, jo šīs studiju programmas video apmācība e-vidē ļauj apgūt gan teoriju, gan praktiskās iemaņas, kā arī nolikt ieskaites un prasmju eksāmenus;
 • Iegūt starptautiski atzītus sertifikātus profesionālās pilnveides kursos restorāna biznesa jomā;
 • Ar "Karjeras centra" palīdzību atrast darbu vai arī atzīt esošo profesionālo pieredzi ēdināšanas uzņēmumā kā atbilstošu studiju prakses daļai;
 • Ikvienam gribētājam iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas ēdināšanas industrijā, dodoties uz ārzemēm, apmaksātā praksē uz uzņēmumiem vai arī apmaiņas studijās uz partneru augstskolām;
 • Studiju ietvaros izstrādāt biznesa plānu, lai varētu pilnveidot vadīto uzņēmumu vai arī, ar "Biznesa inkubatora" palīdzību, atvērt savu ēdināšanas uzņēmumu;
 • Turpināt augstākās izglītības apguvi, uzsākot bakalaura studijas "Restorānu un klubu biznesa menedžmentā" uzreiz no 3. kursa.
  Ēdināšanas servisa organizators pēc programmas apguves:
 • Spēj vadīt ēdināšanas uzņēmumu, plānojot, organizējot un kontrolējot ražošanas un apkalpošanas procesus;
 • Prot izstrādāt un ieviest uz klientu orientētas apkalpošanas kultūras standartus, kā arī motivēt iesaistīto personālu izmantot pārdošanas veicināšanas paņēmienus;
 • Spēj, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, veikt uzskaiti, kontroli un darbības pārskatu sastādīšanu ēdināšanas uzņēmumā, kā arī šo rādītāju izvērtēšanu un nepieciešamo izmaiņu veikšanu uzņēmējdarbības procesos;
 • Prot sastādīt un pielietot ēdienu gatavošanas tehnoloģiskās kartes un izveidot ēdināšanas uzņēmuma paškontroles sistēmu (HACCP);
 • Spēj aprakstīt ēdināšanas uzņēmuma mērķus, darbības plānus un īstenot tos, izprotot normatīvo aktu prasības uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai restorāna biznesa jomā.
  Galvenās studiju jomas:
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija
 • Apkalpošanas standarti un noteikumi
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Uzskaite un kontrole ēdināšanas uzņēmumos
 • Ēdināšanas uzņēmumu plānošana
FINANCE

Finanses un banku darbība ieņem centrālo vietu finanšu tirgū. Bez finansēm un bankām nav iespējama tautsaimniecības attīstība kopumā. Finanšu un banku speciālisti nodrošina nepārtrauktu finanšu plūsmu, efektīvu brīvo finanšu līdzekļu apsaimniekošanu un nodrošina dažādu kredītu pieejamību.

Studiju ilgums: 2 gadi
Kvalifikācija: Finanšu speciālists

Programmas direktore: Profesore Dr.oec. Inese Spīča
inese.spica@gmail.com
+371 29110889

Studiju programma "Finanses un banku lietas" ir akreditēta līdz 2019. gada 13. jūnijam.

Sagatavot darba tirgū pieprasītus finanšu un banku speciālistus, kuri var strādāt kredītiestādēs, finanšu institūcijās, investīciju un pensiju fondos, kā arī citos ar finanšu pārvaldību saistītos uzņēmumos.Studiju programmas mērķis

Finanšu un banku speciālisti pēc programmas apguves varēs veikt dažādas finanšu un banku operācijas un ar tām saistīto dokumentu noformēšanu, finanšu tirgus un tā pakalpojumu analīzi, un arī konsultēt klientus par finanšu tirgus piedāvājumu.

Iespējamās darba vietas: Finanšu struktūrvienības, bankas un nebanku kredītiestādes

PĀRSKATI PAR VEIKTO PILNVEIDI

2016. / 2017.

INSURANCE

Apdrošināšana ir neatņemama tirgus ekonomikas sastāvdaļa. Mūsdienās pastāv daudz un dažādu risku un tos visus ir savlaicīgi jāparedz un jāmazina, veicot to apdrošināšanu.

Studiju ilgums: 2 gadi
Kvalifikācija: Apdrošināšanas speciālists

Programmas direktore: Profesore Dr.oec. Inese Spīča
inese.spica@gmail.com
+371 29110889

Studiju programma "Apdrošināšana" ir akreditēta līdz 2019.gada 13.jūnijam.

Sagatavot darba tirgū pieprasītus apdrošināšanas speciālistus, kuri var strādāt apdrošināšanas sabiedrībās, brokeru sabiedrībās, kā arī citos ar apdrošināšanu un risku pārvaldību saistītos uzņēmumos.Studiju programmas mērķis

Apdrošināšanas speciālists pēc programmas apguves varēs veikt dažādu risku apdrošināšanu un ar tiem saistīto dokumentu noformēšanu, apdrošināšanas produktu un tirgus analīzi, un arī konsultēt klientus par apdrošināšanas tirgus piedāvājumu.

Studiju programma nodrošina apdrošināšanas speciālista darbam nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi apdrošināšanas darba plānošanā, organizācijā, vadīšanā un kontrolē, lietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un komunikācijas paņēmienus saziņai ar klientiem, partneriem un sabiedrību kopumā.

Galvenie studiju priekšmeti: Apdrošināšana, Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Grāmatvedība, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā informātika, Lietišķā komunikācija, Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana, Kvalifikācijas prakse, Kvalifikācijas darbs

Iespējamās darba vietas: apdrošināšanas uzņēmumos, kredītiestādes, finanšu institūcijās.

PĀRSKATI PAR VEIKTO PILNVEIDI

2016. / 2017.

ITSagatavot 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa programmā “Lietišķās informācijas tehnoloģijas” konkurētspējīgus speciālistus ar plašām zināšanām datorsistēmu un datortīklutehnoloģiju teorijā un vispārīgajos ekonomikas priekšmetos, kā arī padziļināt zināšanas datorsistēmu un datortīklu projektēšanā, konfigurēšanā un administrēšanā, informācijas aizsardzības un drošības nodrošināšanā, attīstīt analītisko domāšanu un pilnveidot pētniecības darba iemaņas; sniegt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus datorsistēmu un datortīklu nozarē ar profesionālām prasmēm datorsistēmu undatortīklu administrēšanas, programmēšanas un Web tehnoloģiju jomā.Studiju programmas mērķis

Galvenie studiju priekšmeti: Algoritmēšana un programmēšāna, Datorgrafika, Datoru tīkli un telekomunikācijas, Datoru arhitektūra un operētājsistēmas, Datu bāzes tehnoloģijas, Elektrotehnika un elektronika, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā komunikācija, Matemātika, Programmatūras rīki, Uzņēmejdarbība, Vides drošības vadība

Studiju ilgums: 2 gadi.
Piešķiramā kvalifikācija: datorsistēmu un datortīklu administrators.

next
prev