Doktorantūra

Doktorantūras studiju programma

  1. Uzņēmējdarbības vadība
  2. Uzņemšanas kārtība doktorantūrā

Studiju programmas direktore: Dr.oec., prof., acad., expert Science of Academy Latvia Marga Živitere
marga.zivitere@isma.lv

Doktora studiju programma piedāvā studējošajiem iespēju apgūt padziļinātas teorētiskas zināšanas un pētniecības iemaņas ekonomikā un uzņēmējdarbības vadībā. Tādējādi programmas struktūra un saturs nodrošina tās absolventiem – uzņēmējdarbības vadītājiem/ekonomistiem visaugstāko (astoto) kompetenču līmeni.

    Vadībzinātnes un vadībzinātnes doktoru misiju un lomu pašreiz un pārskatāmā perspektīvā var iedalīt trīs jomās:
  • Izglītība un zinātne;
  • Uzņēmējdarbība;
  • Valsts pārvalde.

Visas trīs jomas ir savstarpēji saistītas: gan kā vadībzinātnes izglītības visaugstākais līmenis, gan kā zinātniskās pētniecības pēctecīgs posms un iekļaujas Eiropas modelī.

Jauni vadībzinātņu doktori ir ļoti vajadzīgi gan Latvijas un Eiropas privātajās un valsts augstskolās, gan valsts un privātajās firmās, gan valsts pārvaldē un nevalstiskajās organizācijās.

Iestājpārbaudījumi doktorantūrā notiek profesionālo pārrunu veidā, tās organizē Doktorantūras padome. Doktorants Doktorantūras padomē rakstiski iesniedz tēmas izvēles pamatojumu un savu pētījumu programmu.

Programmas saturu veido teorētisko studiju kursu apguve 40 KP apjomā un pētnieciskais darbs, kas noslēdzas ar promocijas darba izstrādi 120 KP apjomā. Promocijas darbu ir iespējams izstrādāt šādos veidos: disertācija; tematiski vienotu zinātnisku publikāciju kopa; monogrāfija.

Pilna laika studijās doktora programmas ilgums ir 4 gadi, nepilna laika - 5 gadi.

Galvenie studiju priekšmeti: Vadības ekonomika, uzņēmējdarbības vadībzinības aktuālās problēmas, finanšu vadība, mārketinga vadīšanas aktualitātes, pētījumu metodes, uzņēmējdarbības mikro- un makrovides pārvaldība, svešvaloda

Iegūstamais zinātniskais grāds: ekonomikas doktora grāds (Dr. oec.)

Pārskati par veikto pilnveidi

2016. / 2017.

I. Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību
Vadībzinātnes nozares doktorantūrā uzņem personas, kurām ir sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā, izglītības vadībā vai profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Doktorantūrā var iestāties personas, kuras ieguvušas maģistra grādu (vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību) citās zinātnes nozarēs, ja tām ir darba pieredze uzņēmējdarbības jomā ne mazāk kā divi gadi.

II. Iesniedzamie dokumenti
1. Iesniegums (aizpildīt veidlapu);
2. Augstāko izglītību vai bakalaura grādu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot orģinālu);
3. Maģistra grādu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
4. Darba pieredzi uzņēmējdarbības jomā apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
5. Izglītības un profesionālās darbības apraksts (Europass CV);
6. Pases kopija;
7. Foto (3 gab.)
8. Promocijas darba zinātniskās tēmas pieteikums (aizpildīt veidlapu) (tajā raksturo zinātniskās tēmas izvēles pamatojumu un pētījumu programmu).

Pieteikumā norāda vēlamo promocijas darba zinātnisko vadītāju, ja vēlamais promocijas darba zinātniskais vadītājs nav iesaistīts doktora programmas īstenošanā ir jāpievieno minētās personas CV).

III. Pretendenta izvērtēšana
Pretendenta izvērtēšanu veic Doktorantūras padome. Doktorantūras padome profesionālu pārrunu veidā izvērtē pretendenta zinātniskās tēmas pieteikumu, kā arī izvērtē pretendenta atbilstību doktora studijām pēc šādiem uzņemšanas kritērijiem:

Kritēriji Rādītāji Punkti
Pretendenta maģistra grāda atbilstība uzņēmējdarbības vadībai radniecisks
atbilst
12
Maģistra darba gala atzīme 7-8-9-10 12
Promocijas darba aktualitāte atbilst
daļēji
atbilst pilnībā
12
Vai ir promocijas darba iestrāde un zinātniskais vadītājs ir 2
Profesionālo pārrunu rezultāti neapmierinoši
viduvēji
labi
0
4
8
Zinātnisko publikāciju skaits 1 un vairāk 2
Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 1 un vairāk 2
Dalība starptautiskajos, LZP u.c. pētniecības projektos 1 un vairāk 2
Darba stāžs uzņēmējdarbības vadībā līdz 2 gadiem
2 gadi un vairāk
12
Stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās līdz 2 mēn un vairāk 2

Pretendents tiek imatrikulēts doktorantūrā konkursa kārtībā, ja ir ieguvis vismaz 6 punktus.
Doktorantūras padomes lēmumu paziņo pretendentam.

IV. Studiju apmaksa un studiju līguma noslēgšana
Pretendents noslēdz studiju līgumu un saskaņā ar to samaksā ISMA noteikto doktora studiju maksu. Pēc Studiju līgumā noteikto uzņemšanas prasību izpildes pretendents ar rektora rīkojumu tiek imatrikulēts doktora studiju programmā "Uzņēmējdarbības vadība”. Pēc imatrikulācijas doktorantam ar rektora rīkojumu tiek nozīmēts promocijas darba zinātniskais vadītājs.

next
prev