Maģistrantūra

Maģistrantūras studiju programmas

 1. Uzņēmējdarbības vadība
 2. Datorsistēmas

Ieva BērziņaProgrammas direktore:
Mg.oec., Mg.paed. Ieva Bērziņa
ieva.berzina@isma.lv

  Specializācijas:
 • Uzņēmuma vadība
 • Tūrisma vadība
 • Radošo industriju vadība

Pārskati par veikto pilnveidi

2012. / 2019.
2016. / 2017.

Studiju programma piedāvā fundamentālu zināšanu apguvi un māca tās pielietot konkrētās praktiskās uzņēmējdarbības situācijās, ļaujot absolventiem kļūt par kompetentiem un inovatīviem uzņēmējiem, darba devējiem un vadītājiem, kuri gatavi darboties strauji mainīgā vidē mūsdienu globalizācijas apstākļos.
  Programmas absolventi tiek gatavoti veiksmīgi reaģēt uz ārējās vides izaicinājumiem:
 • apgūstot mūsdienīgas vadības un pārvaldības metodiku, kas balstīta uz starptautiskās pieredzes piemēriem šajā jomā;
 • pielietojot šobrīd efektīvus mehānismus, koordināciju un komunikāciju, kas ļauj atklāt izaugsmes un uzplaukuma faktorus;
 • attīstot reālajā dzīvē balstītu sistēmisko domāšanu mainīgas biznesa vides apstākļiem;
 • apgūstot stratēģiskās vadības iemaņas, lai mazinātu nenoteiktību, ko rada liels lēmumu pieņemšanā iesaistīto dalībnieku skaits;
 • pilnveidojot prasmi atlasīt, novērtēt un izmantot inovatīvas un daudzsološas vadības metodes un tehnoloģijas.
Viktors Gopejenko

Programmas direktors:
Dr.sc.ing., Profesors, Viktors Gopejenko
viktors.gopejenko@isma.lv

 • Studiju ilgums: 2 – 3 gadi
 • Piešķiramais grāds: Profesionālā maģistra grāds datorsistēmās
 • Kvalifikācija: Sistēmu analītiķis
Izmantojot plašas un vispusīgas zināšanas datorsistēmu un tehnoloģiju jomā, sagatavot profesionālus datorzinātņu maģistrus − jauna tipa mūsdienīgus speciālistus ar profesionālo kvalifikāciju − Sistēmu analītiķis, kuri varētu strādāt dažādās nozarēs.Studiju programmas mērķis
  Specializācijas:
 • Uzņēmumu risku vadība <-- JAUNĀ SPECIALIZĀJA!
 • Datorsistēmu administrēšana un drošība
 • Telekomunikāciju sistēmas
 • Intelektuālās apmācības sistēmas
 • Lietišķās datormodelēšanas sistēmas
 • Web tehnoloģiju informācijas sistēmas
 • Lietišķās elektronikas skaitļošanas un informācijas sistēmas

Absolventi profesionāli sagatavoti arī uzņēmējdarbības vadības jomā, spēj izstrādāt zinātniski pamatotus vadības modeļus, projektēt un radīt nepieciešamus programmlīdzekļus un datoru informācijas sistēmas.

Pārskati par veikto pilnveidi

2013. / 2017.

next
prev