Maģistrantūra

Maģistrantūras studiju programmas

 1. Uzņēmējdarbības vadība
 2. Datorsistēmas
Valentīna Djakona


Programmas direktore:
Dr.sc.admin. Valentīna Djakona
valentina.djakona@isma.lv

 • Studiju ilgums: 1 gads, 1.5 gadi, 2 gadi
 • Piešķiramais grāds: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
  Specializācijas:
 • Tūrisma vadība
 • Izglītības vadība
 • Pārmaiņu vadība
 • Radošo industriju vadība

Pārskati par veikto pilnveidi

2016. / 2017.

Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar ārvalstu partneriem.
Sagatavot profesionāli augsti kvalificētus, inovatīvi domājošus un konkurētspējīgus speciālistus uzņēmējdarbības vadības jomā, kuri spēj dibināt un vadīt jaunus, inovatīvus un globālajā tirgū konkurētspējīgus uzņēmumus vai ieņemt vadošus amatus jau esošos uzņēmumos.Studiju programmas mērķis
  Galvenie uzdevumi studiju programmas mērķa sasniegšanai:
 • Sniegt studējošajiem dziļas teorētiskas zināšanas ekonomikas, vadībzinātnes un saskares zinātņu jomās, nodrošinot konkurētspējīgu starpdisciplināru un kompleksu pieeju iegūto rezultātu interpretācijai;
 • Attīstīt studējošo zinātniskās pētniecības prasmes, nodrošinot iespējas piedalīties nacionāla un starptautiska līmeņa pētniecības projektos;
 • Attīstīt analītiskās domāšanas iemaņas, inovatīvās domāšanas prasmes un kreativitāti, profesionālās un komunikācijas prasmes, kas ļautu absolventiem veidoties par radošām personībām, sekmīgi iekļauties Latvijas un globālajā darba tirgū, valsts un privātajās sektorā;
 • Sagatavot absolventus studijām doktorantūrā.
  Absolvējot studiju programmu, sagaidāmi sekojoši studiju rezultāti:
 • spēja izprast un analizēt Latvijas un globālajā ekonomiskajā un sociālajā vidē notiekošos procesus, uzņēmējdarbības politikas un reģionālās attīstības tendences, tirgus attīstības tendences un perspektīvas, konkurences situāciju un konkurentu iespējamās aktivitātes;
 • spēja salīdzināt un pretstatīt dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas uzņēmējdarbības vadīšanā un līderībā, pielietot tās ekonomisko un vadības problēmu risināšanā, kompetentu vadības lēmumu pieņemšanā;
 • spēja izprast un analizēt modernās inovācijas teorijas, praksi un politikas aspektus, lai ieviestu progresīvus risinājumus un metodes uzņēmuma darba, ražošanas un vadīšanas organizācijā;
 • spēja vadīt uzņēmumu, izstrādāt, plānot un kontrolēt uzņēmuma stratēģisko attīstību, izstrādāt un īstenot finanšu, cilvēkresursu un citu uzņēmuma darbībai nepieciešamo resursu attīstības un piesaistes politiku;
 • spēja apliecināt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • spēja izprast dažādu ieinteresēto pušu intereses un rast kompromisus, lai nodrošinātu uzņēmuma stratēģisko attīstību, komunicēt un sadarboties ar personālu, partneriem, īpašniekiem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un nevalstiskajām institūcijām;
 • spēja veikt patstāvīgu pētniecisku darbību pielietojot jaunākās analītiskās pētniecības metodes, sagatavot veikto pētījuma ziņojumus, prezentācijas.
Viktors Gopejenko

Programmas direktors:
Dr.sc.ing., Profesors, Viktors Gopejenko
viktors.gopejenko@isma.lv

 • Studiju ilgums: 2 – 3 gadi
 • Piešķiramais grāds: Profesionālā maģistra grāds datorsistēmās
 • Kvalifikācija: Sistēmu analītiķis
Izmantojot plašas un vispusīgas zināšanas datorsistēmu un tehnoloģiju jomā, sagatavot profesionālus datorzinātņu maģistrus − jauna tipa mūsdienīgus speciālistus ar profesionālo kvalifikāciju − Sistēmu analītiķis, kuri varētu strādāt dažādās nozarēs.Studiju programmas mērķis
  Specializācijas:
 • Uzņēmumu risku vadība <-- JAUNĀ SPECIALIZĀJA!
 • Datorsistēmu administrēšana un drošība
 • Telekomunikāciju sistēmas
 • Intelektuālās apmācības sistēmas
 • Lietišķās datormodelēšanas sistēmas
 • Web tehnoloģiju informācijas sistēmas
 • Lietišķās elektronikas skaitļošanas un informācijas sistēmas

Absolventi profesionāli sagatavoti arī uzņēmējdarbības vadības jomā, spēj izstrādāt zinātniski pamatotus vadības modeļus, projektēt un radīt nepieciešamus programmlīdzekļus un datoru informācijas sistēmas.

Pārskati par veikto pilnveidi

2013. / 2017.

next
prev