Profesionālais bakalaurs

Profesionālā bakalaura studiju programmas

 1. Uzņēmējdarbības vadība
 2. Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
 3. Informācijas sistēmas

Viktorija Riashchenko

Programmas direktore:
Dr.oec., Assoc.prof. Viktorija Riashchenko
viktoriia.riashchenko@isma.lv

 • Studiju ilgums: pilna laika studijas 4 gadi; nepilna laika studijas – 4,5 gadi
 • Piešķiramais grāds: Profesionālais bakalaurs Uzņēmējdarbības vadībā
 • Kvalifikācija: Uzņēmējdarbības vadītājs

Noteicošā figūra biznesā ir mūsdienīgs uzņēmējs, kurš specializējas vadības jautājumos, ekonomikā, tiesībās, tehnoloģisko procesu organizācijas jautājumos, informācijas tehnoloģijās, personāla vadībā un finansēs.

Pārskati par veikto pilnveidi

2016. / 2017.

Рrogramma dod iespēju iemācīties analizēt, plānot, organizēt un kontrolēt dažādus uzņēmējdarbības procesus un norises, kā arī motivēt personālu sekmīgai darbībai uzņēmumā.

Studiju programmas mācību plāns un tās atsevišķie studiju kursi nodrošina speciālistu sagatavošanas mērķus un uzdevumus.

Jevgenija Dehtjare

Programmas direktore:
Dr.oec. Jevgenija Dehtjare
jevgenija.dehtjare@isma.lv

 • Studiju ilgums: pilna laika studijas 4 gadi; nepilna laika studijas 4,5 gadi
 • Piešķiramais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā
 • Kvalifikācija: Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs
  Specializācijas:
 • Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
 • Viesmīlības vadība
 • Restorānu un klubu uzņēmējdarbības vadība (pēc ISMA 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Uzņēmējdarbība restorānu biznesā")
 • Labsajūtas tūrisma vadība (Welness-management, specializācija tiek īstenota sadarbībā ar Klaipeda State University of Applied Sciences)

Pārskati par veikto pilnveidi

2016. / 2017.

Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar ārvalstu partneriem

ISMA profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma uzņēmējdarbības vadība” ar iegūstamo kvalifikāciju “Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs” pilnībā atbilst Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumu Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasībām un Uzņēmuma vadītāja / vadītāja vietnieka profesijas standartam.

Sagatavot augsti kvalificētus, inovatīvi domājošus un konkurētspējīgus tūrisma uzņēmējdarbības vadītājus, kuri spēj dibināt un vadīt jaunus, inovatīvus un globālajā tūrisma tirgū konkurētspējīgus uzņēmumus vai ieņemt vadošus amatus jau esošos uzņēmumos.Studiju programmas mērķis
  Studiju programmas uzdevumi:
 • Sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, EKI 6 līmenis) tūrisma uzņēmējdarbības vadībā un sagatavot tūrisma nozares speciālistus ar augstu veiktspējas potenciālu kā Latvijas, tā arī globālajā darba tirgū.
 • Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, izpratni un praktiskas iemaņas par mūsdienu ekonomiskās attīstības likumsakarībām, inovāciju sasaisti ar uzņēmējdarbību, tūrisma nozarē un ar to saistītās tautsaimniecības nozarēs notiekošiem procesiem, valsts un sabiedrības pārvaldi un citiem, ar uzņēmējdarbību saistītiem procesiem.
 • Attīstīt studējošo zinātniskās pētniecības prasmes, analītiskās domāšanas iemaņas, inovatīvās domāšanas prasmes un kreativitāti, komunikācijas prasmes, kas ļautu absolventiem veidoties par radošām personībām, sekmīgi iekļauties Latvijas un globālajā darba tirgū.
 • Veicināt tūrisma uzņēmējdarbības izglītības un pētniecības attīstību Latvijā, vienlaikus, stiprinot Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju starptautiskā līmenī.
  ISMA profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma uzņēmējdarbības vadība” absolvents spēj:
 • Analizēt un novērtēt starptautisko un vietējo ekonomisko vidi, tūrisma tirgus attīstības tendences, konkurences situāciju un konkurentu iespējamās aktivitātes;
 • Novērtēt ārējās un iekšējās vides faktorus un to ietekmi uz uzņēmuma darbību, identificēt tūrisma komercdarbības attīstības iespējas vietējā un starptautiskā mērogā;
 • Formulēt uzņēmuma misiju un vīziju, izstrādāt uzņēmuma attīstības stratēģiju, definēt uzņēmuma darbības stratēģiskos, taktiskos un operatīvos mērķus;
 • Analizēt un novērtēt uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītājus, plānot uzņēmuma darbību, koriģēt un pilnveidot plānus dinamiskā ekonomiskā vidē atbilstoši noteiktajiem mērķiem un tirgus situācijai;
 • Vadīt multikulturālu darbinieku kolektīvu, īstenot komunikāciju ar uzņēmuma darbiniekiem par sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem;
 • Organizēt uzņēmuma struktūrvienību racionālu un saskaņotu darbību, motivēt darbiniekus, kontrolēt sev pakļautā personāla pienākumu izpildi;
 • Pārzināt un kontrolēt uzņēmuma darbības funkcionālās sfēras: tirgvedību, pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu, finanšu vadīšanu, vadības informācijas sistēmas, loģistiku u.c.;
 • Analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību un sasniegtos rezultātus. sekot mērķu īstenošanas gaitai, nodrošināt šo mērķu īstenošanu, pieņemt lēmumus un korekcijas operatīvās un stratēģiskās darbības optimizēšanai;
 • Noteikt komercdarbības un finanšu riskus, veikt to analīzi un īstenot aktivitātes risku negatīvas ietekmes novēršanai;
 • Pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, ieskaitot pašvaldības un valsts institūcijas;
 • Nodrošināt uzņēmuma funkcionēšanas atbilstību starptautisko un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām tūrisma un komercdarbības jomā.

Katram studentam ir iespēja piedalīties apmaksātā praksē, kas notiek Eiropas slavenākajos kūrortos (Spānijā, Grieķijā, Bulgārijā un citās valstīs), kā arī 1 vai 2 semestrus pavadīt apmaiņas studijās mūsu partneru universitātēs ārzemēs. ISMA piedāvā arī prakses vietas Latvijas tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos. Daudzi ISMA studenti savu profesionālo karjeru izvēlētajā profesijā uzsāk jau studiju laikā.

  Vienlaicīgi ar studiju procesu ISMA piedāvā pabeigt kursus un iegūt sertifikātus, kas nodrošina papildus stabilitāti un drošību darba tirgū:
 • Ceļojumu konsultants
 • Ceļojumu organizators
 • Ekskursiju gids
 • „AMADEUS” globālās rezervēšanas sistēmas speciālists
 • Viesu uzņemšanas dienesta darbinieks
 • Viesnīcu komercdarbinieks
 • Starptautiskās viesnīcu vadības sistēmas HotSoft darbinieks
 • Bārmenis-viesmīlis
 • Pavāra palīgs

ISMA telpās notiek tūrisma laboratorijas, tūrisma spēles, darbojas tūrisma klubs un tūrisma aģentūra.

Viktors Gopejenko

Programmas direktora p. i.:
Dr.sc.ing., Profesors, Viktors Gopejenko
viktors.gopejenko@isma.lv

 • Studiju ilgums: pilna laika studijas 4 gadi, nepilna laika studijas – 4,5 gadi
 • Piešķiramais grāds: Profesionālais bakalaurs informācijas sistēmās
 • Kvalifikācija: Sistēmu analītiķis

Profesionālā bakalaura studiju programma Informācijas sistēmas sniedz datorzinātņu akadēmisko, programmētāja un sistēmu analītiķa profesionālo izglītību atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām pēc augsti kvalificētiem speciālistiem datorzinātņu jomā, nodrošina fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavo tālākām studijām profesionālā maģistrantūrā attiecīgā datortehnoloģiju virzienā. Īpaša studiju programmas dominante – mākslīgas intelektuālas sistēmas un nanotehnoloģiju pielietojumi intelektuālas informācijas sistēmās.

  Specializācijas:
 • Telekomunikāciju sistēmas
 • Datorsistēmu administrēšana un drošība
 • Intelektuālās apmācības sistēmas
 • Lietišķās datormodelēšanas sistēmas
 • Lietišķās elektronikas skaitļošanas un informācijas sistēmas
 • Web-tehnoloģiju informācijas sistēmas
 • Datordizains un mediju tehnoloģijas

Pārskati par veikto pilnveidi

2013. / 2017.

Studiju programma Informācijas sistēmas paredz vispārēju teorētisko sagatavošanu informācijas sistēmās, programmēšanā, datortīklu tehnoloģijās, mūsdienu tehnoloģijās, dabas un vadības zinātņu virzienā. Šī studijas programma saistīta ar socioloģiju zinātnēm, kā arī ar dažādo sociālo parādību un procesu datormodelēšanas un zinātniskās prognozēšanas jomām, kas ir nepieciešams zinātnisko problēmu izpētē un praktisko vadības lēmumu pieņemšanā. Datormodelēšanā iekļauti svarīgi instrumenti un līdzekļi zinātnisku problēmu izpētē un risināšanā, kā arī zinātniskās prognozēšanas potenciāls.

Studiju programmas Informācijas Sistēmas galvenais virziens saistīts ar intelektuālo informācijas sistēmu izstrādi, kas savukārt nozīmē apmācīšanas datorsistēmu radīšanu, objektorientēto pārvaldības datu sistēmu attīstīšanu, ekspertu sistēmu izstrādi, neirontīklu pašapmācamo datorsistēmu izpēti sakarā ar mākslīga intelekta funkciju modelēšanu un tās praktisko pielietošanu. Nanotehnoloģiju ierīces ka būtiskie intelektuālo sistēmu elementi spēj efektīvi paplašināt tas attīstīšanas iespējas, t.sk. arī dzīvajā dabā (piem. medicīnā, drošības sistēmās utt.)

Sistēmu analītiķis spēj projektēt un radīt praksē nepieciešamus, konkurētspējīgus programmlīdzekļus un datoru informācijas sistēmas, nodrošinot tos ar nepieciešamo ekspluatācijas dokumentāciju un tehnisko servisu.

Studiju programmas mācību plāns un tās atsevišķie studiju kursi nodrošina speciālistu sagatavošanas mērķus un uzdevumus.

next
prev