Programmas direktore:
Dr.oec., Profesore Viktorija Riashchenko
Studiju ilgums:
pilna laika studijas - 4 gadi; nepilna laika studijas – 4,5 gadi
Piešķiramais grāds:
Profesionālais bakalaurs Uzņēmējdarbības vadībā
Kvalifikācija:
Uzņēmuma vadītājs
Valodas:
Latviešu | Angļu

Apraksts

Katram studentam ir iespēja strādāt apmaksātā praksē Eiropas uzņēmumos, kā arī apmaiņas programmu ietvaros vienu vai divus semestrus mācīties ISMA ārvalstu partneru universitātēs. ISMA piedāvā arī dažādas prakses vietas Latvijas uzņēmumos. Daudzi ISMA studenti savu karjeru izvēlētajā profesijā sāk jau studiju laikā. ISMA sniedz studentiem iespēju izstrādāt, attīstīt un īstenot savu biznesa ideju biznesa inkubatorā, saņemt inkubatora dalībniekiem paredzētās priekšrocības un atbalstu.


Studiju programmas uzdevumi: • Nodrošināt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, 6. EKI līmenis) uzņēmējdarbības vadības jomā un sagatavot speciālistus ar lielu produktivitātes potenciālu gan Latvijas, gan pasaules darba tirgū;

 • Veicināt augsta līmeņa apmācību un praksi uzņēmējdarbības vadības jomā, veidojot un stiprinot analītiskās un līderības, kā arī problēmu risināšanas prasmes;

 • Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, praktiskās iemaņas un izpratni par mūsdienu ekonomiskās attīstības likumiem, inovāciju saistību ar uzņēmējdarbību, procesiem dažādās tautsaimniecības nozarēs, valsts un sabiedrības pārvaldi un citiem ar uzņēmējdarbību saistītiem procesiem;

 • Attīstīt studentu zinātniski pētnieciskā darba prasmes, analītisko un inovatīvo domāšanu, radošumu, komunikācijas prasmes, kas absolventiem ļaus kļūt par radošām personībām, veiksmīgi atrast vietu Latvijas un pasaules darba tirgū;

 • Veicināt izglītības un pētniecības attīstību uzņēmējdarbības vadības jomā, vienlaikus stiprinot Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju starptautiskā līmenī;

 • Sagatavot studentus, lai viņi ieņemtu vadošus amatus un veidotu karjeru uzņēmumos, sabiedriskās un bezpeļņas organizācijās, sāktu savu biznesu, kā arī turpinātu studijas maģistrantūrā.


ISMA absolvents, kurš ir apguvis profesionālo bakalaura studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, spēj:

 • analizēt un novērtēt starptautisko un vietējo ekonomisko vidi, preču un pakalpojumu tirgus attīstības tendences, konkurences situāciju un iespējamās konkurentu darbības;
 • izprast uzņēmējdarbības loģiku, lietot dažādas uzņēmējdarbības efektivitātes un uzņēmuma korporatīvās vides analīzes vērtēšanas metodes, modelēt ražošanas procesu shēmas, izstrādāt uzņēmumu biznesa plānus, izprast uzņēmējdarbības likumdošanas pamatus;
 • novērtēt ārējās un iekšējās vides faktorus un to ietekmi uz uzņēmējdarbību, noteikt uzņēmējdarbības attīstības iespējas makro un mikro līmenī;
 • izstrādāt uzņēmuma misiju, vīziju un attīstības stratēģiju, noteikt stratēģiskos, taktiskos un operatīvos darbības mērķus;
 • analizēt un novērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājus, plānot uzņēmuma darbu, pielāgot un uzlabot plānus dinamiskā ekonomiskā vidē atbilstīgi mērķiem un tirgus situācijai;
 • pārvaldīt multikulturālu darbinieku komandu, sazinoties ar uzņēmuma darbiniekiem, lai sasniegtu mērķus un izpildītu uzdevumus;
 • organizēt uzņēmuma struktūrvienību racionālu un koordinētu darbu, motivēt darbiniekus, uzraudzīt viņa pārziņā esošā personāla pienākumu izpildi;
 • pārvaldīt uzņēmuma darbības funkcionālās jomas: mārketingu, pakalpojumu organizēšanu, personāla vadību, finanses, informācijas vadības sistēmas, loģistiku utt., kā arī kontrolēt šo jomu darbu;
 • analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību un sasniegtos rezultātus, uzraudzīt darbu izvirzīto mērķu sasniegšanai, nodrošināt šo mērķu sasniegšanu, pieņemt lēmumus un veikt izmaiņas, lai optimizētu operatīvās un stratēģiskās darbības;
 • identificēt komerciālos un finanšu riskus, analizēt tos un īstenot pasākumus, lai novērstu risku negatīvo ietekmi;
 • pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm, ieskaitot pašvaldību un valsts iestādes;
 • realizējot komercdarbību, nodrošināt uzņēmuma darba atbilstību starptautisko normatīvo tiesību aktu un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

Papildu informācija

Studiju plāns

Pilna laika | Nepilna laika

Pārskati par veikto pilnveidi

2012. / 2019.
2016. / 2017.

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (ISMA) īstenotā profesionālā bakalaura mācību programma „Uzņēmējdarbības vadība”, ko absolvējot tiek piešķirta kvalifikācija „Uzņēmuma vadītājs”, atbilst „Noteikumiem par otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības valsts standartu”, Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumiem Nr. 512 un uzņēmuma vadītāja/uzņēmuma vadītāja vietnieka profesijas standartam.
Augšup