Studiju prakses vadlīnijas

Studentam ir tiesības izvelēties prakses vietu patstāvīgi, atbilstoši studiju programmai un karjeras attīstības mērķiem.

Students, patstāvīgi meklējot prakses vietu, parāda savu uzņēmīgumu un mērķtiecīgumu, komunikatīvās prasmes, drosmi rīkoties un atbildēt par sevi.

Studentam, kurš nevar atrast prakses vietu patstāvīgi, jāgriežas Karjeras centrā vismaz mēnesi pirms prakses sākuma.

Prakses laikā studentam jāpilda darba pienākumi, kā arī jāvāc informāciju atbilstoši Prakses uzdevumiem.

Lai reģistrētu studiju praksi un pareizi sagatavotu Prakses atskaiti, studentam jānoformē prakses dokumentācija, kurā jāapliecina studiju prakses īstenošana. Prakses dokumentācija tiek sagatavota kā veidlapas, kuras jāizpilda studentam, prakses vietai un augstskolai.

LATVIJAS STUDENTIEM JĀIZMANTO VEIDLAPAS VALSTS VALODĀ!
Veidlapas var izdrukātšeit.

Veidlapas var aizpildīt „ar roku” un elektroniski.

Veidlapu noformēšanas paraugi (paraugos norādītas vietas, kuras aizpilda students):
Iesniegums LV EN RU
Līgums LV EN RU
Pirmsdiploma prakses uzdevumi LV EN RU
Titullapa LV EN RU
Anketa LV EN RU
Raksturojums LV EN RU
Atsauksme LV EN RU

Prakses reģistrācija. Prakses dokumentācijas aizpildīšana pirms prakses sākuma

Students pats aizpilda un iesniedz Karjeras centrā reģistrācijai:

 • Iesniegumu vienā eksemplārā;
 • Līgumu trīs eksemplāros.
  Jābūt trīs līguma eksemplāriem, jo tos paraksta trīs puses - ISMA, prakses vietas pārstāvis un students, un, katrai pusei jābūt līguma oriģinālam. Līgumus vispirms paraksta students, ISMA

Lai noformētu Iesniegumu un Līgumus studentam jāzina:

 • prakses vietas nosaukums;
 • prakses vietas adrese (iela, mājas un ofisa numurs, pilsēta);
 • prakses vietas kontakta tālruņa numurs;
 • vēlams: personas amats, vārds/uzvārds, kas paraksta līgumu no uzņēmuma puses.

Ja students tomēr šaubās par Iesnieguma un Līguma noformēšanu, tad ar šīm veidlapām jānāk uz Karjeras centru, kur tos palīdzēs aizpildīt!

Prakses dokumentācijas aizpildīšana pirms prakses uzsākšanas, prakses laikā un beigās

 • Raksturojums;
 • Studējošā aptaujas anketa;
 • Atsauksme par Prakses atskaiti;
 • Pirmsdiploma prakses uzdevumu veidlapa – izmanto tikai studenti izlaiduma grupās: 4.kurss, maģistranti un pirmā līmeņa studiju programmas 2.kurss.

Raksturojumu studentam aizpilda un paraksta prakses vadītājs uzņēmumā prakses beigās. Studentam obligāti jāpārbauda, lai prakses vadītājs uzņēmumā novērtētu praksi 10 ballu sistēmā (6.punkts Raksturojumā).
Ja prakses vieta ir ārzemēs, tad raksturojuma veidlapu students var izmantot EN vai RU valodā.

Studējošā aptaujas anketu students aizpilda patstāvīgi. Anketā students var izteikt savas pārdomas un ierosinājumus par prakses organizēšanu un prakses dokumentācijas pilnveidošanu.

Atsauksme par prakses atskaiti – students to pievieno prakses atskaitei, aizpildot tikai vietas par sevi (kurss, grupa, vārds, uzvārds). Šo veidlapu aizpilda ISMA prakses vadītājs, vērtējot Prakses atskaites saturu.
Lasot Atsauksmi, students var uzzināt, kādās pozīcijās notiks atskaites /referāta satura vērtēšana.

Pirmsdiploma prakses uzdevumu veidlapa – zinātniskais vadītājs/kvalifikācijas darba vadītājs pirms prakses sākuma, norāda prakses uzdevumus prakses periodam. Ja uzdevumi atbilst standarta uzdevumiem (no ISMA mājas lapas) par to tiks izdarīts atbilstošs ieraksts. Aizpildīto veidlapu paraksta vadītājs.

Prakses atskaites sagatavošana

Studentam prakses laikā ne tikai jāpilda darba pienākumi, bet jāvāc informācija atbilstoši Prakses uzdevumiem, lai sagatavotu Atskaiti/referātu.

Pirms prakses sākuma studentam jāizpēta Prakses uzdevumi, lai zinātu, kāda informācija būs vajadzīga. Prakses uzdevumi ir Prakses apraksta sastāvdaļa (kā jebkuram studiju kursam arī Praksei ir kursa apraksts) un tos var atrast ISMA mājas lapā Prakses sadaļā.

Prakses atskaites struktūra:
1. Titullapa – veidlapa (ISMA mājas lapā);
2. Atskaite/referāts;
3. Obligātie pielikumi.

Atskaiti students sagatavo kā referātu, atbilstoši šādam saturam:
1. Satura radītājs – norāda referāta sadaļas ar lapu numerāciju;
2. Ievads;
3. Prakses uzdevumu analīze;
    3.1. …
    3.2. …
    … . …
    3.n. atbilstoši Prakses uzdevumu skaitam;
4. Prakses pašnovērtējums (aizpilda 1.kursa un 2.kursa studenti, izņemot maģistrantus);
5. Secinājumi;
6. Literatūras saraksts.

Satura otrajā punktā – Ievadā students vispārīgi apraksta prakses īstenošanu pēc šādiem punktiem:

 • prakses mērķu un prakses uzdevumu īss apraksts;
 • prakses vieta: informācija par prakses uzņēmumu un tā darbību;
 • prakses vadība uzņēmumā: amats, vārds/uzvārds;
 • studenta darba pienākumi prakses laikā.

Satura trešajā punktā – Prakses uzdevumu analīzē students veic katra prakses uzdevuma analīzi un apkopojumu, izmantojot prakses laikā savākto informāciju un materiālus par uzņēmumu, atbilstoši prakses uzdevumiem.
Lai atdalītu vienu uzdevuma analīzi no cita, jāizmanto apakšpunktu numerācija – 3.1., 3.2., utt. – līdz pēdējam uzdevumam.

Satura ceturtajā punktā – Prakses pašnovērtējumā (aizpilda 1.kursa un 2.kursa studenti, izņemot maģistrantus) students novērtē pats sevi prakses laikā pēc šādiem kritērijiem:

 • sagatavotība (teorētiskās zināšanas un prasmes) - vai studentam pietiek zināšanas un prasmes savākt un analizēt informāciju par uzņēmumu;
 • attieksme pret darbu (interese, disciplīna, precizitāte, iniciatīva, patstāvība, atbildības sajūta u.c.);
 • komunikatīvās īpašības (vizuālais tēls, pielāgošanās spēja, iekļaušanās kolektīvā, saskarsmes iemaņas u.c.).

Satura piektajā punktā – students izdara Secinājumus par uzņēmuma darbību un piedāvā priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai (atbilstoši prakses uzdevumiem).

Satura sestajā punktā – pievieno sarakstu, kādi informatīvie avoti izmantoti, lai sagatavotu atskaiti: grāmatas, žurnāli, elektroniskie informācijas avoti utt.

Atskaitei var pievienot papildus informāciju par uzņēmumu, kura parādās bukletos, informatīvajās lapās, fotogrāfijās, preses rakstos utt. Šī gadījumā, jāizveido satura septīto punktu - Pielikumi.

Prakses atskaites saturu students var mainīt tikai ar ISMA prakses vadītāja rakstisku saskaņojumu.

Par atskaites saturu students konsultējas ar ISMA prakses vadītāju.

Par dokumentu aizpildīšanu students konsultējas Karjeras centrā.

Prakses atskaites noformējums

Prakses atskaites teksts jāsagatavo datorsalikumā un jādrukā uz standarta balta papīra lapām vienā pusē (formāts A4 – 210 x 297 mm). Lapām jāatstāj balsta malas: kreisajā pusē – 30 mm, labajā pusē, apakšā un augšā – 20 mm. Pamattekstā simbolu (burtu, ciparu) lielumam jābūt – 12 fonts (Font Size), nodaļu virsrakstiem – 16 fonts (ar pastiprinājumu), apakšnodaļu – 14 fonts (ar pastiprinājumu). Teksta rindām jābūt ar 1,5 intervālu (Line Spacing), šrifts – Times New Roman, teksta izvietojumam – Justify. Lapas numurē to apakšas vidū. Pirmo (titullapu) un otro (satura rādītāju) lapu nenumurē.

Prakses atskaite kopā ar Obligātiem Pielikumiem jāliek MAPĒ ar caurspīdīgu priekšējo daļu. Pirmo jāliek Prakses atskaiti un pēc tam četrus/piecus obligātos Pielikumus.

Obligātie pielikumi

Prakses atskaites obligātie Pielikumi ir šādi:

 • Līgums (Augstskolas eksemplārs);
 • Raksturojums;
 • Studējoša aptaujas anketa par prakses norisi;
 • Pirmsdiploma prakses uzdevumi (tikai pirmsdiploma vai kvalifikācijas praksei);
 • Atsauksme.

Prakses atskaites nodošana un prakses aizstāvēšana

Prakses atskaites MAPI jāiesniedz Karjeras centrā norādītajā laikā, atbilstoši Prakses ieskaites grafikam. Karjeras centrs pārbauda dokumentācijas aizpildi atbilstoši prasībām. Ja dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, students saņem MAPI atpakaļ, trūkumu novēršanai.

Ja MAPĒ netiek konstatētas nepilnības, tad Prakses atskaites saturu pārbauda ISMA prakses vadītājs un aizpilda par to Atsauksmi.

Students aizstāv Praksi grafikā norādītajā laikā. Ieskaites veidu – kā notiek ieskaite – nosaka prakses vadītājs.

Prakses ieskaišu grafiki ir publicēti šeit.

Tālmācība

Students, kurš studē tālmācībā, izpilda visas iepriekš minētas prasības, bet tikai, dokumentāciju un atskaiti/referātu iesniedz elektroniski vai pa pastu.

1. Elektroniski:
Ja dokumentā jābūt parakstam vai zīmogam, tad jāsūta skenētas kopijas: iesniegums, līgums, titullapa, raksturojums, pirmsdiploma prakses uzdevumi. Citus dokumentus jāsūta parasta Word failā (anketa un atskaite/referāts).
marina.celika@isma.lv

2. Pa pastu:
Prakses atskaites mapi (atskaites/referāts ar visiem dokumentiem) var nosūtīt arī pa pastu.
Mūsu adrese:
ISMA, Karjeras centrs
Lomonosova 1, korp.7, 102.kabinets
Rīga, LV-1019

Profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšana

Ja studentam ir profesionālā pieredze, kas atbilst studiju programmai, tad viņš var pretendēt uz to, ka profesionālā pieredze tiks atzīta un piešķirts atbilstošs kredītpunktu skaits studiju programmas prakses daļā. Piešķirtais kredītpunktu skaits atkarīgs no profesionālās pieredzes summētiem radītājiem, piem., profesionālās pieredzes ieguves veids, vieta, laika posms un sasniegumi utt.

Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti, iesniedz Karjeras centrā Iesniegumu. Iesniegumam obligāti jāpievieno dokumenti vai to apstiprinātas kopijas, kas apliecina profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus, piem.: izziņa no darba, darba līguma kopija, amata pienākumu apraksts utt.

Jautājumu par atzīšanu izskata un Lēmumu pieņem ISMA Studiju rezultātu atzīšanas komisija.

Atzīšanas procedūra ir maksas pakalpojums, maksas apjoms ir noteikts ISMA rīkojumā „Par maksas pakalpojumiem”.

Studentam, pirms dokumentu iesniegšanas, obligāti jākonsultējas ar Karjeras centra vadītāju:

Lomonosova 1, korp. 7, 102. kab.
+371 67114518
marina.celika@isma.lv


Kontakti

Studentu uzņemšanas laiks
Pirmdiena 14:00 - 17:00
Otrdiena 14:00 - 17:00
Trešdiena 14:00 - 17:00
Ceturtdiena 14:00 - 17:00
Piektdiena 14:00 - 17:00

Lomonosova iela 1, 6. korpuss, 206. kabinets
+371 67114518
karjeras.centrs@isma.lv
marina.celika@isma.lvAugšup