Erasmus+ prakses mobilitātei var pieteikties jebkurš ISMA pilna laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu (bakalaura un maģistratūras programmas students), kā arī ISMA absolventi gada laikā pēc diploma iegūšanas. Pieteikšanās prakses mobilitātei ir divas reizes gadā: rudenī uz ziemas praksi (līdz 31. oktobrim) un pavasarī uz vasaras praksi (līdz 30. aprīlim). Students var pieteikties prakses mobilitātē jebkurā no sarakstā norādītajām kompānijām.

Turklāt, ir iespējams iziet praksi Jūsu piedāvātajā kompānijā, kas atrodas ES teritorijā. Pēc sīkākas informācijas lūdzu vērsties pie koordinatores Ārējo sakaru daļā 6. korpusā, 206. kab.

Katru gadu studentiem ir iespēja iegūt detalizētu informāciju par praksi un tās nosacījumiem, kā arī tikties ar partneriem, kuri piedāvā nodarbinātības iespējas, apmeklējot ISMA ikgadējo starptautisko konferenci Internship & Employment.

Studējošie var piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē vairākas reizes, nepārsniedzot 12 mēnešus katrā studiju līmenī (bakalaura, maģistra). Minimālais prakses mobilitātes ilgums Erasmus+ programmas ietvaros ir divi mēneši.

Galvenie nosacījumi, lai studenta dalība Erasmus+ prakses mobilitātē tiktu izvērtēta:

 • labas angļu vai kādas citas ES svešvalodu zināšanas (atkarībā no izvēlētās kompānijas prasībām),
 • nokārtotas visas akadēmiskās un finansiālās saistības.

Lai pieteiktos prakses mobilitātei, studentam ir jāaizpilda pieteikuma forma. Aizpildīta un parakstīta pieteikuma forma ir jānosūta elektroniski pa e-pastu karina.lazareva@isma.lv vai jāiesniedz izdrukātā formā Ārējo sakaru daļas koordinatorei 6.korpusā, 206.kab.

Pieteikuma forma

Veiksmīgākajiem studentiem tiek piešķirts ES finansējums individuālajam atbalstam un Latvijas budžeta līdzfinansējums daļējai uzturēšanās izdevumu segšanai. Pārējiem studentiem, kas atbilst konkursa nosacījumiem tiek piedāvāta arī iespēja piedalīties Erasmus+ programmā, nesaņemot finansējumu, un visus uzturēšanās izdevumus sedzot pašiem, jo finansējuma apjoms ir ierobežots.

Pieteikums var tikt noraidīts, ja:

 • Students patstāvīgi bija pārtraucis praksi iepriekšējās sezonās.
 • Iepriekšējā sezonā darba devējs bija iesniedzis negatīvu raksturošanas vēstuli vai negatīvas atsauksmes par studentu.
 • Iepriekšējās sezonās netika izpildītas praktikanta saistības.

Prakses laikā ārvalstīs:

 • studentam jāievēro noslēgtā Erasmus+ finansējuma līguma noteikumi, kā arī prakses līguma nosacījumi;
 • prakses vietā studentam jāpavada pilns noslēgtais prakses periods, jāievēro kompānijas noteikumi un kārtība;
 • studentam jāturpina maksāt ISMA studiju maksa.
Uzmanību!
Students, kurš atrodas praksē ārvalstīs, strādā atbilstoši uzturēšanas valsts likumdošanai, kas paredz darbā iekārtošanai nepieciešamas papildus dokumentācijas noformēšanu praktikanta rēķinā. Arī, darba nosacījumus, brīvdienu normu, darba līguma laušanas procedūru u.t.t. nosaka prakses valsts likumdošana.

Studenta veicamie darbi pēc atgriešanās no Erasmus+ prakses mobilitātes:

 • Studentam ir jāiesniedz tiešsaistē dalībnieka individuālā atskaite (Erasmus participant report) «Mobility Tool» sistēmā.
 • Studentam ir jāveic valodas prasmju novērtējums Tiešsaistes valodas atbalsta sistēmā (OLS).
 • Studentam ir jānodod koordinatorei Certificate of Attendance – kompānijas pārstāvja aizpildīts, parakstīts un apzīmogots.

ERASMUS+: SVARĪGA INFORMĀCIJA


KONTAKTI

KARINA LAZAREVA
ERASMUS+ koordinatore
Ārējo sakaru daļas koordinatore

karina.lazareva@isma.lv
+371 67114518Augšup