Programmas direktore:
Mg.soc. Jūlija Mironova
Studiju ilgums:
pilna laika - 4 gadi, nepilna laika – 4,5 gadi
Piešķiramais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā tūrismā
Kvalifikācija:
Uzņēmuma vadītājs
Valodas:
Latviešu / Angļu
Studiju īstenošanas forma
Klātiene / neklātiene

Apraksts

Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar ārvalstu partneriem. ISMA profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība tūrismā” ar iegūstamo kvalifikāciju “Uzņēmuma vadītājs” pilnībā atbilst Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumu Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasībām un Uzņēmuma vadītāja / vadītāja vietnieka profesijas standartam.


Studiju programmas uzdevumi: • Sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, EKI 6 līmenis) tūrisma uzņēmējdarbības vadībā un sagatavot tūrisma nozares speciālistus ar augstu veiktspējas potenciālu kā Latvijas, tā arī globālajā darba tirgū.

 • Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, izpratni un praktiskas iemaņas par mūsdienu ekonomiskās attīstības likumsakarībām, inovāciju sasaisti ar uzņēmējdarbību, tūrisma nozarē un ar to saistītās tautsaimniecības nozarēs notiekošiem procesiem, valsts un sabiedrības pārvaldi un citiem, ar uzņēmējdarbību saistītiem procesiem.

 • Attīstīt studējošo zinātniskās pētniecības prasmes, analītiskās domāšanas iemaņas, inovatīvās domāšanas prasmes un kreativitāti, komunikācijas prasmes, kas ļautu absolventiem veidoties par radošām personībām, sekmīgi iekļauties Latvijas un globālajā darba tirgū.

 • Veicināt tūrisma uzņēmējdarbības izglītības un pētniecības attīstību Latvijā, vienlaikus, stiprinot Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju starptautiskā līmenī.


Prakse

Katram studentam ir iespēja piedalīties apmaksātā praksē, kas notiek Eiropas slavenākajos kūrortos (Spānijā, Grieķijā, Bulgārijā un citās valstīs), kā arī 1 vai 2 semestrus pavadīt apmaiņas studijās mūsu partneru universitātēs ārzemēs. ISMA piedāvā arī prakses vietas Latvijas tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos. Daudzi ISMA studenti savu profesionālo karjeru izvēlētajā profesijā uzsāk jau studiju laikā.

ISMA profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība tūrismā” absolvents spēj:

 • Analizēt un novērtēt starptautisko un vietējo ekonomisko vidi, tūrisma tirgus attīstības tendences, konkurences situāciju un konkurentu iespējamās aktivitātes;
 • Novērtēt ārējās un iekšējās vides faktorus un to ietekmi uz uzņēmuma darbību, identificēt tūrisma komercdarbības attīstības iespējas vietējā un starptautiskā mērogā;
 • Formulēt uzņēmuma misiju un vīziju, izstrādāt uzņēmuma attīstības stratēģiju, definēt uzņēmuma darbības stratēģiskos, taktiskos un operatīvos mērķus;
 • Analizēt un novērtēt uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītājus, plānot uzņēmuma darbību, koriģēt un pilnveidot plānus dinamiskā ekonomiskā vidē atbilstoši noteiktajiem mērķiem un tirgus situācijai;
 • Vadīt multikulturālu darbinieku kolektīvu, īstenot komunikāciju ar uzņēmuma darbiniekiem par sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem;
 • Organizēt uzņēmuma struktūrvienību racionālu un saskaņotu darbību, motivēt darbiniekus, kontrolēt sev pakļautā personāla pienākumu izpildi;
 • Pārzināt un kontrolēt uzņēmuma darbības funkcionālās sfēras: tirgvedību, pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu, finanšu vadīšanu, vadības informācijas sistēmas, loģistiku u.c.;
 • Analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību un sasniegtos rezultātus. sekot mērķu īstenošanas gaitai, nodrošināt šo mērķu īstenošanu, pieņemt lēmumus un korekcijas operatīvās un stratēģiskās darbības optimizēšanai;
 • Noteikt komercdarbības un finanšu riskus, veikt to analīzi un īstenot aktivitātes risku negatīvas ietekmes novēršanai;
 • Pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, ieskaitot pašvaldības un valsts institūcijas;
 • Nodrošināt uzņēmuma funkcionēšanas atbilstību starptautisko un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām tūrisma un komercdarbības jomā.
Augšup